Slovenský
zväz
chovateľov

Exotické vtáctvo

Zápis z rokovania celoslovenského aktívu chovateľov exotického vtáctva z 29.5. 2010 v Hoteli Plus Bratislava

prítomní :

Posudzovatelia : Begáň, Bobko, Kubica, Lukovič, Straka, MUDr.CSc.,Oško, Ing., Šúlovský, Vančo, Vávra, Vojník, Mgr.
Zástupcovia chovateľských klubov : KCHVA, KCHDE, KCHP, KCHBVHaMV
Za ÚOK pre chov exotického vtáctva : RNDr.Bruteničová
Za OV SZCH : Bratislava, Nitra, Myjava, Trnava, Trenčín, Liptov, Martin, Košice, Spišská Nová Ves
Kandidáti do ÚOK / okrem posudzovateľov / - Barlík, Fábry, Kozej, Kostolányi, Pavlech
ospravedlnení
páni Bútora, Chudada, Lettler, Maškulka, Patráš, Scherhaufer, Vanca, Živojinov
Program :

Otvorenie, úvod – p. Vávra , predseda ÚOK pre chov exotického vtáctva
Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
Správa o činnosti komisie za obdobie 2004 – 2009 – p. Vávra
Diskusia - stanovisko k návrhu nových Stanov SZCH a iné
Predstavenie kandidátov do ÚOK pre chov exotického vtáctva
Správa mandátovej komisie
Usmernenie k voľbám a volebnému poriadku – volebná komisia
Voľby do ÚOK v zmysle volebného poriadku
Prestávka
Správa volebnej komisie – výsledky volieb
Voľba predsedu a podpredsedu komisie novozvolenými členmi ÚOK
Voľba delegátov na zjazd za odbor chovu exotického vtáctva, príp.iné návrhy
Správa návrhovej komisie
Záver - predseda ÚOK pre chov exotického vtáctva
K bodu 1 . - Rokovanie celoslovenského aktívu otvoril pán Vávra , predseda ÚOK pre chov exotického vtáctva. Privítal prítomných delegátov a predložil na odsúhlasenie program rokovania, ktorý bol bez pripomienok schválený . Za predsedníckym stolom privítal MUDr.Straku, CSc, predsedu RR SZCH.
K bodu 2. – Navrhnuté a schválené boli pracovné komisie v zložení :
Návrhová komisia : prof. Ing. Kunák – predseda , Ing.Oško, p.Pavlech – členovia
Mandátová komisia : p. Kubíček – predseda, p.Juščák, p. Mgr. Vojník – členovia
Volebná komisia : p.Vlado – predseda, p. Lukovič, p. Vančo – členovia
K bodu 3 - Správu o činnosti ÚOK pre chov exotického vtáctva za obdobie 2004 – 2009 predložila tajomníčka komisie RNDr. Bruteničová . Zhodnotila prácu komisie, problematiku riešenú počas zasadnutí a jednotlivé aktivity členov odbornej komisie.
K bodu 4 – Diskusia

pán Vávra – poďakoval tajomníčke za správu a komentár k jej jednotlivým bodom, hodnotil nezáujem niektorých členov komisie zvolených v roku 2004 o prácu a účasť na zasadnutiach, vyzdvihol postavenie SZCH ako chovateľskej organizácie, ktorá oficiálne zastupuje chovateľov na všetkých fórach a má svoju tradíciu a odborníkov, spochybnil snahu o štiepenie na malé záujmové združenia, predložil návrh exotárskej komisie na zakladanie členstva v SZCH aj cestou chovateľských klubov. Informoval o navrhovaných Stanovách, ktoré sa pripravujú k X.Zjazdu a obsahujú úpravy, ktoré v prípade, že by boli schválené, môžu negatívne poznačiť postavenie menších chovateľských odborov v SZCH. Vyjadril sa tiež k zabezpečeniu ORNITY v roku 2010, po predošlých skúsennostiach , má komisia zámer realizovať výstavu ako samostatnú. Vstúpilo sa už do jednania so ZO v Trenčianskej Turnej a po vzájomnej dohode by sa výstava konala v októbri tam. Poukázal na skutočnosť, že všetky tri chovateľské odbory – hydina, holuby, králiky si na 26.EV zvierat pomohli novými klietkami, ale exotári vystavovali v starých a k tomu ešte zapožičaných. Úlohou novozvolenej komisie bude upozorniť na nedostatok výstavného materiálu pre exoty, toto zapríčinilo nakoniec aj problémy s dôstojným vystavovaním počas ORNÍT poriadaných vo volebnom období a odradilo vystavovateľov. Informoval o probléme, ktorý nastal po 26. EV v Nitre s uhradením sumy dohodnutej s predstaviteľmi ZO ČSCH Olomouc za zapožičanie klietok z ich skladu, nakoľko tajomník SZCH odmietol vyplatiť požadovanú a vopred dohodnutú sumu a z predloženej faktúry bola uhradená iba časť. Okrem iného tento postup zatvoril cestu k ďaľšiemu prípadnému požičaniu klietok a úplne narušil znovu vybudovanú dôveru.
Účastníkov aktívu informoval o rokovaní s Agrokomplexom, ktoré inicioval v záujme naštartovania novej burzy. Táto by sa konala každú štvrtú nedeľu v priestoroch pavilónu N výstaviska AX pod strechou a s možnosťou parkovania priamo v objekte výstaviska. Vstupy účastníkov by ostali v tých reláciách ako je to v areáli Krškany. Zámerom je pripraviť pre chovateľov exotického vtáctva, hydiny, holubov a králikov burzu na úrovni, ktorá poskytne možnosti slušného predaja a nákupu za každého počasia . Presné podmienky upraví zmluva medzi SZCH a AX, ktorá sa pripravuje. Aktuálne by sa burza rozbehla od septembra 2010, predtým bude propagovaná.

pán Šúlovský – reagoval na prednesenú správu, v ktorej sa úroveň ORNITY hodnotí negatívne. On sám sa na ich príprave aktívne podieľal, nepovažuje všetky za zlé.
pán Švehla – na úrovni boli hydina, holuby a králiky, exoty určite nie, tie boli vystavené v klietkach v dezolátnom stave. Najhorší bol rok 2008, prijateľná bola výstava v roku 2004. Nevidí dôvod nakupovať nové klietky, navrhol orientovať sa v budúcnosti na vystavovanie exotov vo vlastných klietkach, v Klube chovateľov výstavných anduliek to je takto už nejaký čas zavedené.
p.Lukovič – kritizoval výstavný materiál počas uplynulých výstav, na EV mal pán Groda možnosť vystaviť andulky vo vlastných klietkach, toto mohli mať aj ostatní vystavovatelia
p. MUDr.Straka CSc. – ocenil navrhovanú iniciatívu , ale všetci záujemcovia o vystavovanie takúto možnosť nemajú a tiež im treba poskytnúť šancu .
p.Kozej – reagoval na p.Lukoviča, ako vedúci garant pavilónu G na 26.EV zvierat nemal žiadne námietky voči vystavovaniu vo vlastných štandardných klietkach. Nemal ale čas obvolať vystavovateľov, kto sa prihlásil s požiadavkou sám, tomu vyhovel.
p.Kubica – v roku 2008 robil v Nitre na posledne poriadanej ORNITE vedúceho garanta. Informoval o malej podpore, ktorej sa výstave dostalo zo strany jej vedenia . Uviedol tiež dôvody, ktoré zapríčinili nezverejnenie výsledkov exotárov v katalógu v roku 2008 a neprijateľné rozdelenie vecných cien. Podporuje do budúcnosti myšlienku samostatne poriadanej výstavy. Nepomer medzi novým klietkovým vybavením pre hydinu, holuby a králiky a klietkami pre exotárov na 26.EV v Nitre si všimlo aj prezídium EE a v máji v Tolede na EE Tagungu 2010 ho kritizovalo. Predložil aktívu správu z rokovania na tomto stretnutí za sekciu Vtáci aj z Generálneho zasadnutia EE, na ktorom bola podaná správa o 26.EV zvierat . Ďalšia – 27. EV zvierat sa uskutoční 7 - 9. 12. 2012 v Lipsku spolu s exotárskou časťou .
MUDr.Straka CSc. – berie na vedomie uvádzané nedostatky, ale treba priznať aj skutočnosť, že dôvodom nevystavovania je aj legislatíva, CITES . Posledné dobré výstavy boli v priestoroch PKO Bratislava, odkedy boli zlikvidované, má výstava aj napriek aktívnej snahe komisie , upadajúcu tendenciu.
p. Barlík – 22.5.2010 sa zúčastnil celoslovenského aktívu chovateľov holubov, kde sa diskutovalo aj k najnovšiemu návrhu Stanov- navrhovaná možnosť registrovať členstvo aj v klube sa tam ukázala ako nepriechodná.
MUDr.Straka, CSc. – podľa informácie predsedu komisie pre Stanovy sa navrhuje aj pomerné zastúpenie odborností v P RR SZCH podľa ich početnosti. Položil otázku, či v tomto orgáne ide o uchopenie moci alebo o spoluprácu a podporu všetkých odborov v zväze zastúpených.
Vyjadril sa aj k úmyslu usporiadať na Slovensku Svetový šampionát C.O.M, pre rok 2012 bol C.O.M pre SZCH priznaný. Podľa jeho názoru sme hodili predčasne flintu do žita, klietky – papierové, sa budú dať zabezpečiť v ČR a spracovanie katalógu by sa dohodlo s pánom Steffanim.
Mgr.Vojník reagoval na vystúpenie pána Vávru. Pozitívne hodnotil jeho prácu vynaloženú pre papagáje a legislatívnu oblasť. V roku 2004 na poslednom aktíve vystúpil s konkrétnymi návrhmi, ale tieto boli odmietnuté. Mrzia ho narušené česko – slovenské vzťahy v súvislosti s nevysporiadanými klietkami, do budúcnosti to poznačí aj ORNITU.. Účasť na takomto aktíve by mala byť pre chovateľov zásadná. Informoval aj o možnosti a potrebe získavať podporu pre činnosť aj od poslancov a politikov, osvedčilo sa to pri zabezpečovaní kanarikárskej výstavy v Žiline. Požiadavka na obnovenie výstavného materiálu je oprávnená, COM má na klietky konkrétne požiadavky, presadzuje sa už vystavovanie papagájov vo výstavných klietkach a nie vo volierach.
p.Kubíček – vystúpil k podpore zakladania členstva cez kluby, treba doriešiť spôsob odvodu členského v nových stanovách. Nepresadzujú vystavovanie vo vlastných klietkach, ale môže potvrdiťako predseda klubu, že v KCHVA sa osvedčilo.
p.Juščák – musí sa pozdvihnúť kultúra chovateľských búrz na porovnateľnú so zahraničím., podporil poriadanie burzy na AX.
p.Barlík – ešte k vlastným klietkam. Do propozícií výstav navrhuje dať klauzulu, že sa môže vystavovať vo vlastných štandardných klietkach v prípade záujmu.
p.Pavlech – informoval o odborných seminároch, ktoré sa od roku 2004 poriadajú v Kálnici v spolupráci s KCHP. V tomto roku sa uskutoční v termíne 3.7. 2010 v Kálnici so zaujímavými odbornými prednáškami. Pozval prítomných k účasti.
K bodu 5.
Predstavenie kandidátov do ÚOK pre chov exotického vtáctva na volebné obdobie 2010 – 2014 . Kandidátku na zaklade zaslaných dotazníkov pripravila a predložila tajomníčka komisie, odovzdaná bola predsedovi volebnej komisie p.Vladovi. Jednotliví kandidáti boli v krátkosti predstavení účastníkom aktívu. Do ÚOK pre chov exotického vtáctva kandidovali / v abecednom poradí / páni Barlík, Fábry , Ing.arch. Falat, Chudada, Kostoláni, Kozej, Kubica, Pavlech, Ing.Uhrín, Vávra. Z kandidátov neboli prítomní páni Ing.arch. Falat a Chudada, ktorí boli osprvedlnení a na kandidátke ponechaní. Kandidát Ing.Uhrín sa aktívu nezúčastnil, ani sa neospravedlnil, z toho dôvodu bol z nej vyradený. Do funkcie predsedu zboru posudzovateľov v zmysle volebného poriadku kandidoval pán Kubica.
K bodu 6 – Správa mandátovej komisie . Predseda komisie pán Kubíček informoval, že z prítomných účastníkov aktívu je 23 delegátov s hlasom rozhodujúcim, ktorí májú právo voliť. .
K bodu 7 – Usmernenie k voľbám a volebnému poriadku.
O spôsobe volieb informovala tajomníčka komisie . Všetci delegáti obdržali volebný poriadok s pozvánkou. Schválený bol v predloženej podobe všetkými delegátmi . Schválený bol tajný spôsob volieb. Predseda volebnej komisie rozdal volebné lístky.
K bodu 8 – Voľba členov ÚOK v zmysle volebného poriadku Nakoľko z prihlásených kandidátov iba jeden kandiduje na funkciu predsedu zboru posudzovateľov exotického vtáctva, uskutočnila sa jeho voľba aklamáciou. Všetcu prítomní posudzovatelia zvolili jednomyseľne verejným hlasovaním do funkcie predsedu zboru pána Ericha Kubicu . K nemu tajným hlasovaním prítomní delegáti zvolili na obdržanom hlasovacom lístku ďaľších šesť členov komisie. Volebná komisia zozbierala vydané volebné lístky a počas prestávky vyhodnotila výsledky hlasovania.
K bodu 9 – Správa volebnej komisie – výsledky volieb
Výsledky volieb do ÚOK pre chov hydiny vyhlásil predseda volebnej komisie p.J.Vlado .
Vydaných bolo 23 hlasovacích lístkov, prijatých a platných 22 kusov.
Poradie nových členov podľa počtu získaných hlasov :
- Kozej Miroslav . – 21 hlasov
- Pavlech Ľuboš - 19 hlasov
- Vávra Milan - 18 hlasov - predseda ÚOK
- Chudada Boris - 17 hlasov
- Ing.arch. Vladimír Falat – 15 hlasov – podpredseda ÚOK
- Kostoláni Alexander - 12 hlasov
- Kubica Erich – predseda zboru posudzovateľov
Písomné vyhodnotenie volieb s výsledkami jednotlivých kandidátov odovzdal p.Vlado tajomníčke komisie. Ako náhradník bude evidovaný pán Fábry. / 9 hlasov /
K bodu 10 - Voľba predsedu a podpredsedu komisie – uskutočnila sa v zmysle volebného poriadku priamo na aktíve zvolenými členmi ÚOK, ktorí sa nakrátko odobrali mimo rokovacej sály a za účasti predsedu volebnej komisie rozhodli o týchto funkciách.
Do funkcie predsedu bol jednomyseľne schválený pán Milan Vávra a do funkcie podpredsedu pán Ing.arch.Vladimír Falat . Obsadenie funkcií bolo vyhlásené pred účastníkmi aktívu, ktorí ho vzali na vedomie.
Predseda komisie pre chov exotického vtáctva na funkčné obdobie 2010 – 2014 pán Milan Vávra predniesol krátky prejav, v ktorom načrtol svoju predstavu o práci odbornej komisie v novom volebnom období. Súčasne poďakoval za prejavenú dôveru a podporu. Pán Kubica pri tejto príležitosti odovzdal novozvolenému predsedovi komisie zlatú medailu Európskeho chovateľského zväzu , ktorá sa udeľuje za zásluhy v chovateľskom odbore.
K bodu 11- Voľba delegátov na zjazd za odbornosť.
Delegátmi, ktorí sa za odbor chovu exotického vtáctva zúčastnia s hlasom rozhodujúcim X. zjazdu SZCH dňa 17. júla 2010 boli navrhnutí a aktívom schválení :
Erich Kubica
Ľuboš Pavlech
MUDr.Michal Straka, CSc .
K bodu 12. – Návrh na uznesenie z Celoslovenského aktívu chovateľov exotického vtáctva predniesol predseda návrhovej komisie pán profesor Ladislav Kunák z Košíc. Návrh bol s malými doplnkami schválený . V tomto bode využil celoslovenský aktív svoju právomoc navrhovať a doporučovať kandidátov do najvyšších zväzových funkcií. Ako kandidáta na funkciu predsedu RR SZCH doporučila MUDr. Michal Straku, CSc. a do funkcie podpredsedu RR SZCH pána Ing.arch. Vladimíra Falata.
Upravený návrh bol schválený 23 prítomnými delegátmi s hlasom rozhodujúcim. / Uznesenie z celoslovenského aktívu je súčasťou zápisnice./
K bodu 13 – Ukončenie .
Rokovanie celoslovenského aktívu chovateľov exotického vtáctva ukončil predseda komisie pán Milan Vávra a poďakoval prítomných za účasť, ich čas a aktivitu , s ktorou pristupovali k jednotlivám prerokovaným bodom.

Uznesenie z celoslovenského aktívu odbornosti chovu exotického vtáctva SZCH,
konaného dňa 29. mája 2010 v Bratislave

Celoslovenský aktív chovateľov exotického vtáctva SZCH :

S c h v a ľ u j e :
Program rokovania celoslovenského aktívu
Mandátovú komisiu v zložení : predseda – Pavel Kubíček
členovia : páni Juščák a Mgr.Vojník

Volebnú komisiu v zložení : predseda – Jozef Vlado
členovia : páni Vančo a Lukovič

Návrhovú komisiu v zložení : predseda – prof.Ing. Ladislav Kunák ,
členovia : páni Ing.Oško, Pavlech

Správu o činnosti Ústrednej odbornej komisie pre chov exotického vtáctva SZCH za obdobie rokov 2004 – 2009
Volebný poriadok pre voľbu členov Ústrednej odbornej komisie pre chov exotického vtáctva a predsedu zboru posudzovateľov exotického vtáctva SZCH
Ústrednú odbornú komisiu pre chov exotického vtáctva SZCH pre funkčné obdobie 2010 – 2014 v zložení : Ing. arch. Vladimír Falat, Boris Chudada, Alexander Kostoláni, Kozej Miroslav, Pavlech Ľuboš, Vávra Milan Predsedu zboru posudzovateľov pána Ericha Kubicu.
Delegátov na X. zjazd SZCH za odbor chovu exotického vtáctva :
Kubica Erich, Pavlech Ľuboš, MUDr.Straka Michal, CSc.
2) Doporučuje :
a) Kandidatúru pána MUDr. Michala Straku, CSc. do funkcie predsedu RR SZCH
c) Kandidatúru pána Ing.arch. Vladimíra Falata do funkcie podpredsedu RR SZCH

B e r i e n a v e d o m i e :
Informáciu o X. zjazde SZCH, ktorý sa bude konať dňa 17. 7. 2010
Voľbu predsedu Ústrednej odbornej komisie pre chov hydiny SZCH : Milana Vávru
a podpredsedu komisie : Ing. arch. Vladimíra Falata

O d p o r ú č a :
a) v Stanovách SZCH predložených X.Zjazdu SZCH ponechať rovnoprávne zastúpenie predsedov všetkých odborností v orgáne Predsedníctva RR tak ako v doteraz platných.
b) V návrhu Stanov predložených X.Zjazdu umožniť zakladať členstvo v Zväze aj prostredníctvom chovateľských klubov .

V y s l o v u j e n e s ú h l a s s návrhom Stanov rozoslaných na OV SZCH na pripomienkovanie, konkrétne s § 19 Ústredné chovateľské odbory, § 21 Výbor chovateľského odboru a § 25 Kontrolná komisia chovateľského odboru v návrhu nových Stanov SZCH. Celoslovenský aktív zároveň konštatuje, že súčasná organizačná štruktúra pre chovateľskú odbornosť vyhovuje. Rovnako nesúhlasí s navrhovaným zložením P RR SZCH, v ktorom by neboli zastúpené všetky pod Zväzom zastúpené chovateľské odbory .
5) Ukladá novozvolenej ÚOK pre chov exotického vtáctva

a) prerokovať na svojom prvom zasadnutí diskusné príspevky z celoslovenského aktívu z 29.mája 2010 a zaujať k nim stanovisko
b) iniciovať obnovu činnosti Klubu chovateľov farebných a postavových kanárov
c) presadzovať obnovenie výstavného materiálu potrebného na poriadanie exotárskych výstav
d) zabezpečovať pravidelné poriadanie Celoštátnej výstavy exotického vtáctva ORNITA na požadovanej úrovni.

Zapísala : RNDr. Bruteničová


« späť

« December 2015
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

 

Vyhľadávanie