Slovenský
zväz
chovateľov

Holuby

Zápisnica č.3/2006 zo zasadnutia ÚOK pre chov holubov, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.12.2006 v Nitre

Prítomní: pp. Bocko, Ing.Demeter, Čierťaský, Miča, RNDr.Nipčová, Ing.Podberský, Kováčik

Ospravedlnený: Nosál

Hostia: Andrášik, Drábik, Samuelis

Overovatelia zápisnice: pp. Kováčik, Ing.Podberský

1. Otvorenie.

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal podpredseda komisie p.Ing.Demeter.

2. Kontrola plnenia uznesení.

Uzn.č.2/3/2005 – trvá, dodanie perokresieb plemien Slovenský letúň a Košický letúň, Z.: KCH letúnov a p.Nosál

Uzn.12/3/2005 – trvá, termín predĺžený do 30.3.2006. Ukladá sa tajomníčke komisie zaslať znova chovateľským klubom na pripomienkovanie Návrh štatútu chovateľských klubov národných plemien holubov. V prípade, že sa dotknuté kluby k materiálu nevyjadria do stanoveného termínu, komisia bude považovať tento materiál za schválený.

Uzn.č.3/1/2006 sa ruší, uznávacie konanie P –chovov prebehlo pri príležitosti CV zvierat.

Uzn. č.1/2/2006 – 4/2/2006 – splnené

Uzn.č.5/2/2006 – trvá do 20.1.2007, spracovanie orientačných cien plemien holubov, Z.: Ing.Demeter

Uzn.č.6/2/2006 – 9/2/2006 splnené

Uzn.č.10/2/2006 – trvá, odovzdanie pečiatok zrušeného Klubu chovateľov tvarových a obrovitých holubov na SRR SZCH.

Uzn.č. 11/2/2006 – 12/2/2006 – splnené

Uzn.č.13/2/2006 – sa ruší, nakoľko pri CV zvierat neboli zabezpečené priestory pre klubové schôdze.

Uzn.č.14/2/2006 – splnené

Uzn.č.15/2/2006 – trvá, skúšky na zvýšenie kvalifikačných tried posudzovateľov

Uzn.č.16/2/2006 – 20/2/2006 – splnené

Uzn.č.21/2/2006 – p.Babčan Dušan má pozastavenú činnosť posudzovateľa až do doriešenia jeho členstva v SZCH

Uzn.č.22/2/2006 – 23/2/2006 – splnené

Uzn.č.24/2/2006 – nakoľko SRR SZCH nedal vyrobiť pečiatku č.3 KCH brnenských hrvoliakov, klub si ju musí zrušiť vo vlastnej kompetencii.

Uzn.č.25/2/2006 splnené

3. Vyhodnotenie činnosti KCH štruktúrových holubov, košických kotrmeliakov a piešťanských obrov.

Činnosť KCH štruktúrových holubov vyhodnotil pokladník klubu p.Drábik, ktorý súčasne ospravedlnil neprítomnosť pozvaného predsedu p.MVDr.Paála. Klub má v súčasnosti 18 členov. Hoci je členská základňa prestárla, klub je schopný sa ďalej rozvíjať. Klub kladie dôraz na výmenu chovného materiálu zo zahraničnými klubmi.

Ing.Demeter – klub je veľmi tvrdo postihnutý, nakoľko plemená Brčkáň, Pávik aj Parochniak prebehli v poslednej dobe veľkým vývojom.

Činnosť KCH košických kotrmeliakov vyhodnotil p.Samuelis. Novozvoleným predsedom klubu je p.Šafránko, čo však nebolo oznámené na SRR SZCH. Klub môže byť vzorom pre každý klub na Slovensku. Výstavnícka činnosť je dobrá, klub organizuje odborné prednášky pre členov klubu, ktoré sa týkajú typológie plemena, sú odprednášané p.Nosálom. Kritizoval, že na EV získal 97 bodov holub, ktorý typovo vôbec nebol Košický kotrmeliak. Medzinárodnej porote na EV bol odovzdaný štandard Košického kotrmeliaka, ale k posudzovateľovi sa asi nedostal. Propagácii Košického kotrmeliaka na medzinárodnej úrovni EV pomohla. Za ZO SZCH Košice poďakoval Ing.Demeterovi za snahu a pomoc pri realizácii expozície SZCH na EV.

Činnosť KCH piešťanských obrov vyhodnotil predseda klubu p.Andrášik. Práca pri šľachtení Piešťanského obra je veľmi náročná, v priebehu roka sa nepodarilo odchovať väčšie množstvo štandardných holubov. Klub od svojho založenia vydal svoje smernice, medzi nimi aj zásady pre udeľovanie cien na klubových špeciálkach. 2-ja členovia klubu už nie sú medzi nami, títo chovatelia mali ešte holuby, ktoré vyšľachtil prof. Boďa. Klub viackrát požiadal o povolenie zmien v štandarde. Nevýhodou je, že členovia klubu sú roztrúsení po celom Slovensku, takže výmena chovného materiálu je finančne veľmi náročná. Bolo by dobré rokovať so železnicami, aby poskytovali obdobnú službu aká je v Čechách, je to Český kuriér.

Ing.Demeter – preprave živých zvierat železnicou bránia ochranári, bolo by treba vstúpiť do rokovania najprv s nimi a potom so železnicami. Aby bolo možné živé zvieratá prepravovať ako spešninu, umožnilo by to výmenu genofondu, inak bude naše chovateľstvo stagnovať.

Pri tejto príležitosti komisia prerokovala doplnený a upresnený štandard Piešťanského obra.

Uznesenie č.1/3/2006 - ÚOK schvaľuje predložený štandard v plnom rozsahu s výnimkou farebnochvostej kresby.

4. Vyhodnotenie uznávania plemenných chovov holubov.

Správu podal Ing.Demeter. Uznávacia komisia pracovala v zložení: Ing.Demeter – predseda, členovia – Roman Čierťaský a RNDr.Nipčová. Celkove bolo prihlásených 101 kolekcií, 1 kolekcia nebola dodaná. Uznaných bolo 61 plemenných chovov. 39 kolekcií nebolo uznaných pre nesplnenie bodového limitu 750 bodov, na 14 kolekcií nebola dodaná úplná plemenná dokumentácia, alebo táto bola vo veľmi zlom stave. V 5 prípadoch nebolo splnené vekové zloženie, zloženie podľa pohlavia, alebo úplne chýbala dokumentácia.

RNDr.Nipčová informovala, že p.Filipovič doniesol na SRR SZCH dodatočne po výstave k nahliadnutiu plemennú knihu na plemeno Pávik biely, ktorá bola v poriadku. Žiadal, aby mu bol chov dodatočne uznaný.

Uznesenie č.2/3/2006 – ÚOK nesúhlasí s uznaním chovu p.Ľuboslavovi Filipovičovi, bytom Školská 33, 900 25 Chorvátsky Grob na plemeno Pávik biely z dôvodu predloženia plemennej knihy po stanovenom termíne.

Pán Drábik požiadal, aby v budúcnosti k prihláške o uznanie P-chovu bol pre oživenie priložený aj výňatok zo Smerníc pre uznávanie P-chovov holubov. K novým plemenám dovezeným na Slovensko treba zverejniť veľkosť registračnej obrúčky.

RNDr.Nipčová – Veľkosť registračných obrúčok je publikovaná každoročne v Spravodaji, ktorý vydáva SRR SZCH, niekoľkokrát ho publikoval p.Nosál aj v odbornej tlači. Najnovšie Smernice pre uznávanie plemenných chovov holubov boli v tomto roku zaslané na všetky OV SZCH a chovateľské kluby.

Uznesenie č.3/3/2006 – ÚOK berie na vedomie pripomienku zverejniť na prihláške o uznanie P-chovu aj výňatok zo Smerníc pre uznávanie P-chovov holubov a k novým plemenám holubov veľkosť registračnej obrúčky.

Uznesenie č.4/3/2006 – ÚOK berie na vedomie správu o uznaní plemenných chovov holubov na roky 2007 – 2008. Ukladá sa tajomníčke komisie vyhotoviť pre majiteľov uznaných plemenných chovov uznávacie listy a zoznam majiteľov plemenných chovov holubov platný pre roky 2007 – 2008 publikovať v časopise Chovateľ a Magazín chovateľa.

5. Správa o prerozdelení dotácie MP SR pre odbor chovu holubov.

Správu podala RNDr.Nipčová. Dotácia pre odbor chovu holubov v celkovej výške 225.000.-Sk bola chovateľským klubom pridelená ná základe vyhodnotenia kritérií na poukázanie dotácie na zachovanie genofondu nasledovne:

KCH slovenských hrvoliakov – 45.170.-Sk, KCH komárňanských kotrmeliakov – 13.110.-Sk,

KCH anglických hrvoliakov – 18.850.-Sk, KCH letúnov – 15.450.-Sk, KCH moravských pštrosov – 17.530.-Sk, KCH krátkozobých holubov – 5.200.-Sk, KCH východoslovenských kotrmeliakov a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu – 12.260.-Sk, KCH štruktúrových holubov – 6.580.-Sk, KCH košických kotrmeliakov – 13.480.-Sk, KCH amerických kingov a mäsových plemien holubov – 7.670.-Sk, KCH rysov – 7.560.-Sk, KCH českých stavákov – 8.140.-Sk, KCH brnenských hrvoliakov – 3.450.-Sk, KCH veľkých papučatých hrvoliakov – 12.690.-Sk, KCH kingov Partizánske – 14.330.-Sk, KCH piešťanských obrov – 5.520.-Sk, KCH práchenského kánika – 5.010.-Sk. 13-tim majiteľom P-chovov, ktorí nie sú členmi chovateľských klubov bolo po 1.000.-Sk na chov poukázaných priamo na adresu.

Na zverozdravotné opatrenia obdržali priamo na adresu vystavovatelia holubov na EV v Lipsku 1500.-Sk na 1 vystavenú kolekciu t.j. 375.-Sk na zviera. Chovateľom, ktorí vystavili svoje holuby na CV zvierat v Nitre bolo poukázaných na OV SZCH 65,80.-Sk na holuba.

Samuelis – pre zdokumentovanie účasti chovateľov na výstave by mali kluby dodať fotokópiu katalógu

Ing.Šušlík – pri rozdeľovaní dotácie by mali byť zvýhodnené národné plemená, národné plemená by mali byť vystavované na EV na náklady zväzu

Ing.Podberský – dotácie MP SR na zachovanie genofondu by mali byť poskytnuté iba na národné plemená

Uznesenie č.5/3/2006 – ÚOK zobrala správu o prerozdelení dotácie MP SR pre odbor chovu holubov na vedomie.

6. Vyhodnotenie expozície holubov na EV zvierat v Lipsku.

Správu podal Ing.Demeter, garant expozície. Expozícia pozostávala zo 127 holubov od 22 chovateľov. Preprava holubov dopadla dobre, zabezpečil ju Ing.Supuka. Väčšina zvierat bola z východného Slovenska. Napriek počiatočným pripomienkam k prepravnému vozíku boli všetky zvieratá dopravené v dobrom stave. Žiadne straty pri preprave zvierat neboli. Celkove bolo v Lipsku vystavených viac ako 30.000 kusov holubov. Problémom bolo umiestňovanie zvierat do klietok, pretože vstup do hál bol pre všetky zvieratá /vyše 70.000/ len jedinou bránou.

Problémom bolo otvorenie mála pokladní pre obrovské množstvo návštevníkov, ďaľším problémom bol predaj zvierat, záujemci o kúpu museli prestáť aj 3 hodiny v rade a častokrát zbytočne, aby sa dozvedeli, že vytypované zviera je už predané. Najväčším problémom bolo vydávanie zvierat po skončení výstavy a súčasná likvidácia výstavy. Ustajnenie zvierat bolo na úrovni. Výstava mala veľa nedostatkov, aj keď do jej realizácie bol zapojený obrovský počet ľudí.

Slovenskí chovatelia získali tieto ocenenia:

Európsky šampión /EC/– King modrý, Skoromaslej Gabriel

Slovenský hrvoliak – Oto Lévai

Európsky majster /EM/za kolekciu: Rimany – Mgr.Alfonz Bocko

Kariery – Mgr.Šafranková

Slovenské hrvoliaky – Oto Lévai

Európska víťazná stuha /ESB/ – Slovenský hrvoliak – Matúš Michal

King – Skoromaslej Gabriel

Lipská stuha /LB/– Debrecínsky kotrmeliak – Samuelis Peter

Košický kotrmeliak – Firic Jozef

Čestná cena váza /EV/ – Slovenský hrvoliak – Lévai Oto

King – Skoromaslej Gabriel

Čestná cena /SEG 19/ - Riman – Mgr.Alfonz Bocko

Čestná cena /E/ - finančná 12 EURO – Riman – Mgr.Alfonz Bocko

Karier – Mgr.Šafranková B

Debrecínsky kotrmeliak – Samuelis Peter

Slovenský hrvoliak – Ing.Krivosudský Ivan

Mor. Sedlatý hrvoliak – Jakab Andrej

Košický letún – Doc., MUDr.Straka Michal,CSc.

Dodatková cena /Z/ - finančná 5 EURO – Mgr.Bocko- 1x, Bocko Boris – 2x, Dohál Robert – 3x, Farkaš Pavel – 1x, Firic Jozef – 1x, Ing.Krivosudský Ivan – 1x, Matúš Michal – 1x, Pavelka Karol – 2x, Šafranko Michal ml. – 1x, Mgr.Šafranková – 1x, Šafranko Michal st. – 1x, Toth Michal – 1x. Finančné ceny budú vystavovateľom zaslané na účet SZCH, odkiaľ budú poukázané majiteľom cien.

Na výstave sa stratilo 5 kusov holubov a 1 prenoska. Náhradu za vzniknutú škodu uplatnil Ing.Demeter prostredníctvom SRR SZCH písomne u Dr.Lothara Heinricha.

Uznesenie č.6/3/2006 – ÚOK zobrala správu o vyhodnotení expozície holubov na EV v Lipsku na vedomie. ÚOK vyslovuje poďakovanie Ing.Demeterovi za pomoc pri realizácii expozície SZCH na EV zvierat v Lipsku a vystavovateľom za reprezentáciu slovenského chovateľstva v zahraničí. Ukladá sa Ing. Demeterovi správu publikovať v časopise Chovateľ a Magazín chovateľa.

7. Potvrdenie vo funkcii nového predsedu a nového člena komisie.

Uznesenie č.7/3/2006 – ÚOK potvrdila do funkcie nového člena komisie p.Kováčika, na základe výsledkov volieb do ÚOK na Celoslovenskom aktíve v r. 2004 v Nitre.

Členovia komisie rozhodli, že predsedu komisie budú voliť tajne, tak ako to bolo na Celoslovenskom aktíve v r.2004.

Uznesenie č.8/3/2006 – Do funkcie predsedu komisie členovia zvolili tajným hlasovaním p. Pavla Kováčika.

8. Diskusia, rôzne.

Pán Samuelis informoval, že v septembri r.2007 plánuje ZO SZCH v Košiciach usporiadať 1.CV mláďat holubov pod záštitou tajomníka RR SZCH.

Uznesenie č.9/3/2006 – ÚOK berie na vedomie plán ZO SZCH v Košiciach usporiadať v septembri r.2007 1.CV mláďat holubov. Ukladá sa tajomníčke komisie zapracovať do rozpočtu ÚOK na r.2007 príspevok na výstavu vo výške 30.000.-Sk.

Ing.Demeter informoval, že dňa 15.1.2007 nás návštivi president EE, nakoľko si chce prezrieť priestory v Piešťanoch, kde sa má konať najbližšie Generálne zasadnutie EE a výstavisko Agrokomplex v Nitre, kde sa bude konať EV zvierat v r.2008. Aby sme sa na túto návštevu pripravili, je zvolané zasadnutie PRR SZCH na 13.1.2007.

Ďalej informoval, že p.Špaňúr uplatnil požiadavku, aby sa pri EV zvierat v Lipsku mohli 2-ja ľudia od p.Prombergera zúčastniť ako pozorovatelia za účelom získania skúseností, avšak nakoniec nedošli. President EE Ing.Kratochvíl sa vyjadril, že priebeh CV zvierat v Nitre nezaručuje, že zvládneme usporiadať EV. Dostatočný počet klietok nie je problémom.

Miča informoval, že pečiatky niektorých posudzovateľov sú značne opotrebované, treba na školení posudzovateľov upozorniť, aby si dali vyrobiť nové.

ÚOK prerokovala požiadavku KCH komárňanských kotrmeliakov o nesúhlas, aby Komárňanský kotrmeliak mal perlové oko.

Ing.Demeter – Štandard, ktorý uznal EE uznáva u Komárňanského kotrmeliaka ako maďarského plemena aj perlové aj tmavé oko.

Uznesenie č.10/3/2006 - po dodatočnom vyjadrení sa predsedu zboru posudzovateľov, p.Miroslava Nosála komisia žiadosti KCH komárňanských kotrmeliakov vyhovuje. V prípade, že holub bude mať perlové oko, je potrebné to kvalifikovať ako výluku.

9. Záver.

Predseda komisie p.Kováčik poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. Expozícia holubov na CV zvierat bude vyhodnotená p.Nosálom na najbližšom zasadnutí komisie v r.2007.

Zapísala: RNDr.Nipčová
Náklady: 3.601.-Sk


« späť

« November 2015
PoUtStŠtPiSoNe
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

 

Vyhľadávanie